Zamówienia publiczne dla zamawiających

  • zdobycie lub poszerzenie wiedzy, która pozwoli bezpiecznie poruszać się w pracy związanej ze stosowaniem pzp,
  • poznanie najczęściej popełnianych błędów, ich skutów oraz możliwości obrony przed konsekwencjami
  • poznanie kierunków zmian proponowanych przez Urząd Zamówień Publicznych,
1. Wstęp do prawa zamówień publicznych
1.1. Pojęcie zamówienia publicznego
1.2. Regulacje prawne zamówień publicznych
1.2.1. ustawa prawo zamówień publicznych
1.2.2. ustawa o finansach publicznych
1.2.3. ustawa o dyscyplinie finansów publicznych inne
1.3. Zasady udzielania zamówień publicznych
1.4. Odpowiedzialność wydatkowania środków publicznych

2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2.1. Podmioty odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania (Kierownik zamawiającego, Komisja przetargowa, instytucje/osoby trzecie)
2.2. Rodzaje zamówień publicznych (dostawy, usługi, roboty)
2.3. Przygotowanie dokumentacji przetargowej (Ogłoszenie, SIWZ, Wzór umowy)
2.3.1. ocena i decyzja co do trybu udzielenia zamówienia (ocena przesłanek podmiotowych i przedmiotowych, szacowanie wartości zamówienia, wybór trybu)
2.3.2. tryb prowadzenia postępowania (przetarg ograniczony, przetarg nieograniczony, licytacja lub aukcja elektroniczna, negocjacje, zamówienie z wolnej ręki)
2.3.3. warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków
2.3.4. kryteria oceny ofert
2.3.5. najczęściej popełniane błędy (m.in. podział zamówienia na części i łączenie zamówień, szacowanie wartości zamówienia, nieprawidłowości w przetargu ograniczonym, nieznajomość obowiązujących przepisów)
2.3.6. naruszenie zasad uczciwej konkurencji a gwarancja wykonania zamówienia
2.4. Publikacja zamówienia publicznego
2.5. Przepisy budzące największe wątpliwości

3. Przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
3.1. Analiza i ocena dokumentacji przetargowej/zapytań ofertowych przez wykonawców
3.1.1. zapytania co do treści SIWZ/Ogłoszenia
3.1.2. odwołania na treść SIWZ/Ogłoszenia
3.2. Złożenie oferty i ocena złożonych ofert
3.2.1. ważność złożonych ofert
3.2.2. oferty podlegające wykluczeniu
3.3. Rozstrzygnięcie postępowania
3.3.1. wybór najkorzystniejszej oferty
3.3.2. unieważnienie postępowania
3.4. Postępowanie odwoławcze
3.4.1. informacja o czynności niezgodnej z przepisami
3.4.2. odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
3.4.3. skarga do sądu
3.5. Podpisanie umowy
3.5.1. warunki do podpisania umowy (gwarancja należytego wykonania, ubezpieczenie umowy, kosztorys wykonawczy)
3.5.2. dopuszczalność zmian/uzupełnień w umowie przed jej podpisaniem
3.5.3. umocowanie do zawarcia umowy
3.6. Udokumentowanie postępowania (protokół)
3.7. Przepisy budzące największe wątpliwości
3.8. Najczęściej popełniane błędy

4. Realizacja zamówienia publicznego
4.1. Obowiązki i uprawnienia stron wynikające z umowy
4.2. Obowiązki i uprawnienia stron wynikające z przepisów prawa
4.3. Hierarchia dokumentów składających się na umowę o zamówienie publiczne
4.4. Zasady wydatkowania środków publicznych w trakcie realizacji zamówienia
4.5. Dopuszczalność zmian umowy (art. 144 ustawy pzp)
4.5.1. zmiany istotne i nieistotne
4.5.2. możliwość i warunki wprowadzenia zmiany
4.6. Podwykonawcy w zamówieniu publicznym
4.7. Zamówienia uzupełniające i dodatkowe

5. Kontrola zamówienia publicznego
5.1. Regulacje prawne i umowne dot. kontroli zamówień (z uwzględnieniem zmian do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wprowadzonych z dniem 11 lutego 2012 roku)
5.2. Podmioty uprawnione do kontroli zamówień publicznych
5.3. Kontrola ex ante i ex post
5.4. Sankcje za naruszenie zasad wydatkowania środków publicznych
5.5. Możliwości kwestionowania stanowiska organu kontrolnego przez zamawiającego

6. Ostatnie zmiany w pzp – praktyka stosowania 7. Pytania i podsumowanie szkolenia
Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający udział w szkoleniu i zdobyte umiejętności.
Krzysztof Bień
radca prawny i ekonomista, przedsiębiorca, wieloletni autor i trener szkoleń z zamówień publicznych, niezależny doradca i audytor zewnętrzny podmiotów prawa publicznego pod kątem wydatkowania środków publicznych, członek komisji przetargowych, autor wielu dokumentacji przetargowych i procedur udzielania zamówień publicznych, na co dzień Parnter Zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych HERMAN LEX Bień i Gawrycki Spółka Partnerska.
W ramach projektu oferujemy możliwość konsultacji z uczestnikami szkolenia (po jego odbyciu) w kwestiach związanych z tematyką szkolenia.
Aktualne terminy znajdują się na stronie głównej.
Szkolenia realizowane są w godz. 9:00-15:00.
Toruń, salka szkoleniowa HERMAN EDUCATION ul. Szosa Chełmińska 80/4.
Cena szkolenia wynosi 790 zł.
Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający udział i zdobyte umiejętności.
Jeśli chcesz poznać szczegóły:
- napisz do nas przez formularz znajdujący się na stronie lub wyślij e-mail: biuro@hermaneducation.pl,
- zadzwoń: 501 614 674
Jeśli życzysz sobie, by zorganizować to szkolenie tylko dla Ciebie lub grupy osób (znajomych, pracowników) to napisz do nas: biuro@hermaneducation.pl lub zadzwoń: 501 614 674