Zamówienia publiczne dla wykonawców

  • zdobycie lub poszerzenie wiedzy, która pozwoli bezpiecznie poruszać się w pracy związanej ze stosowaniem pzp,
  • poznanie najczęściej popełnianych błędów, ich skutów oraz możliwości obrony przed konsekwencjami
  • poznanie kierunków zmian proponowanych przez Urząd Zamówień Publicznych,
1. Przygotowanie oferty na zamówienie publiczne
1.1. Ocena postanowień SIWZ
1.2. Wyjaśniania wątpliwości Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1.3. Składanie odwołań na postanowienia naruszające zasady pzp
1.4. Odpowiedzialność za błędy Specyfikacji
1.5. Sposób przygotowania oferty
1.6. Odwołanie na odrzucenie oferty
1.7. Najczęściej popełniane błedy przez Wykonawców na etapie przygotowania oferty

2. Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą
2.1. Możliwe środki odwoławcze do KIO
2.2. Sposób przygotowania odwołania
2.3. Rozprawa przed KIO (zasady postępowania arbitrażowego)
2.4. Koszty postępowania
2.5. Możliwe rozstrzygniecia
2.6. Skarga do sądu

3. Realizacja zamówienia publicznego
3.1. Podpisanie umowy
3.2. Umocowanie osób wykonujących zamówienie
3.3. Planowanie realizacji zamówienia (harmonogramy realizacji, plany płatności, dokumenty zapewnienia jakości)
3.4. Zakres świadczenia Wykonawcy (dokumenty tworzące zobowiązenie Wykonawcy)
3.5. Wynagrodzenie ryczałtowe za zakres świadczenia Wykonawcy
3.6. Zamówienia uzupełniające i dodatkowe
3.7. Sposób wykonywania zamówienia w kontekście możliwych sporów z Zamawiajacym
3.8. Jak się bronić przed dodatkowymi żądaniami Zamawiającego
3.9. Realizacja zamówienia przez Podwykonawców
3.10. Zmiany do umowy o zamówienie publiczne (ograniczenie swobody umów w zamówienia publicznych)
3.11. Najczęściej popełniane błędy przez wykonawców

4. Specyfika zamówień realizowanych ze środków Unii Europejskiej
4.1. Zasady wydatkowania środków unijnych
4.2. Kwalifikowalność wydatków zamawiającego
4.3. Wpływ naruszeń na kary finansowe (częściowa lub całkowita utrata dotacji)
4.4. Roszczenia regresowe Zamawiającego (odpowiedzialność Wykonawcy za dokonanie naruszeń)
4.5. kontrola zamówienia publicznego dofinansowanego ze środków unijnych

5. Pytania i podsumowanie szkolenia
Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający udział w szkoleniu i zdobyte umiejętności.
Krzysztof Bień
radca prawny i ekonomista, przedsiębiorca, wieloletni autor i trener szkoleń z zamówień publicznych, niezależny doradca i audytor zewnętrzny podmiotów prawa publicznego pod kątem wydatkowania środków publicznych, członek komisji przetargowych, autor wielu dokumentacji przetargowych i procedur udzielania zamówień publicznych, na co dzień Parnter Zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych HERMAN LEX Bień i Gawrycki Spółka Partnerska.
W ramach projektu oferujemy możliwość konsultacji z uczestnikami szkolenia (po jego odbyciu) w kwestiach związanych z tematyką szkolenia.
Aktualne terminy znajdują się na stronie głównej.
Szkolenia realizowane są w godz. 9:00-15:00.
Toruń, salka szkoleniowa HERMAN EDUCATION ul. Szosa Chełmińska 80/4.
Cena szkolenia wynosi 790 zł. Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający udział i zdobyte umiejętności.
Jeśli chcesz poznać szczegóły:
- napisz do nas przez formularz znajdujący się na stronie lub wyślij e-mail: biuro@hermaneducation.pl,
- zadzwoń: 501 614 674
Jeśli życzysz sobie, by zorganizować to szkolenie tylko dla Ciebie lub grupy osób (znajomych, pracowników) to napisz do nas: biuro@hermaneducation.pl lub zadzwoń: 501 614 674