Szkolenie w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia w zakresie: eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych, przy których wymagane jest posiadanie kwalifikacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 833) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 z dnia 21 maja 2003 roku poz. 828).

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach: eksploatacjii (lub) dozoru** w zakresie obsługi, konserwacji, remontów oraz montażu i kontrolno-pomiarowym, przygotowujących się do egzaminu kwalifikacyjnego sprawdzającego posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności: 

 • mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska 
  – „w zakresie obsługi”;
 • związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci
  – „w zakresie konserwacji”;
 • związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego
  – „w zakresie remontów”;
 • niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci
  – „w zakresie montażu”;
 • niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych,  jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci
  – „w zakresie pomiarowo-kontrolnym”;

stanowiska eksploatacji – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

** stanowiska dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami  osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu  i kontrolno-pomiarowym oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących  nadzór nad eksploatacja urządzeń instalacji i sieci.

TEMATYKA

I.  Wybrane elementy ustawy Prawo Energetyczne.

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – PRAWO ENERGETYCZNE (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020 roku poz. 833) – wybrane elementy.
 2. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  28 kwietnia  2003 r. w  sprawie  szczegółowych  zasad  stwierdzania  posiadania  kwalifikacji przez  osoby  zajmujące  się  eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dziennik Ustaw Nr  89,  z  dnia 21 maja  2003  roku  poz. 828) – wybrane elementy.     
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (weszło w życie 26.10.2020 r.) – (Dziennik Ustaw 2019 poz. 183) –  wybrane elementy.

II. Eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których wymagane  jest posiadanie kwalifikacji (określonych w/w Rozporządzeniem):

   Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło  ora  inne urządzenia energetyczne:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania
 9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji, do urządzeń  i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Uwaga. Wyboru/wskazania urządzeń dokonuje zleceniodawca.

WYKŁADOWCY

Specjaliści energetycy –  Rzeczoznawcy w dziedzinie Energetyki – praktycy posiadający uprawnienia wymagane dla członków Komisji  Kwalifikacyjnych, którzy przeszkolili ponad 3000 osób.

TERMIN, MIEJSCE i KOSZT SZKOLENIA
Do ustalenia.

Uwaga!
Szkolenia realizowane są po uzgodnieniu szczegółów z zamawiającym.

Jednocześnie informujemy, iż dodatkowa opłata za (egzamin) sprawdzenie kwalifikacji przed Komisją kwalifikacyjną  w roku 2022 wynosi:
– na stanowisku eksploatacji (za jedną grupę urządzeń)  –  301,00 zł/ 1 wniosek.
– na stanowisku dozoru  (za jedną grupę urządzeń)  –  301,00 zł/ 1 wniosek.

Jesteś zainteresowany(a)? 

Prosimy o kontakt: biuro@hermaneducation.pl / tel. 501 614 674 

 • lub wypełnij formularz: