Elektronizacja zamówień publicznych

Korzyści:

 • aktualizacja wiedzy z pzp w zakresie elektronizacji zamówień publicznych
 • rozwianie wątpliwości związanych z wprowadzonymi zmianami w przepisach
 • uniknięcie negatywnych konsekwencji związanych z błędami w stosowaniu nowych przepisów.

Program:

 1. USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – założenia elektronizacji zamówień publicznych.
 2. Korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej w nowych przepisach pzp.
 3. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych:
  a) wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w
  postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  b) sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania.
 4. Środki komunikacji elektronicznej.
 5. miniPortal, ePuap i pozostałe platformy do obsługi postępowań prowadzonych w formie elektronicznej.
 6. Kwalifikowany podpis elektroniczny.
 7. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).
 8. ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – elektroniczna forma dokumentów.
 9. Możliwości odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu publicznym.
 10. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).
  a) platforma elektronicznego fakturowania (PEF)
 11. Problemy praktyczne związane z elektronizacją postępowań publicznych (skany dokumentów, weryfikacja podpisu elektronicznego, wadium, wzywanie do wyjaśnień i udzielanie wyjaśnień
  po elektronizacji, znakowanie czasem, pełnomocnictwo).
 12. Pytania uczestników i podsumowanie szkolenia

Prowadzący
Zespół HERMAN EDUCATION składa się z praktyków z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Zapewniamy wysokiej jakości Trenerów ukierunkowanych na dostarczenie uczestnikom konkretnej wiedzy i rozwiązań, w odpowiedzi na ich potrzeby.

Termin, godziny zajęć, miejsce
Aktualne terminy znajdują się na stronie głównej.
Szkolenia realizowane są w godz. 9:00-15:00.
Miejsce: Toruń, sala szkoleniowa HERMAN EDUCATION,
ul. Szosa Chełmińska 80/4.

Cena szkolenia
wynosi 790 zł i obejmuje:

 • uczestnictwo w praktycznych zajęciach,
 • materiały szkoleniowe,
 • Certyfikat potwierdzający udział szkoleniu.

Zapisy


Więcej informacji
Jeśli chcesz poznać szczegóły:
– napisz do nas przez formularz znajdujący się na stronie lub wyślij e-mail: biuro@hermaneducation.pl,
– zadzwoń: 501 614 674

Szkolenie dla Ciebie
Jeśli życzysz sobie, by zorganizować to szkolenie tylko dla Ciebie lub grupy osób (znajomych, pracowników) to napisz do nas: biuro@hermaneducation.pl lub zadzwoń: 501 614 674